รางวัลชนะเลิศ ส่งเสริมภาษาสู่สากล รางวัลชนะเลิศ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัน
เกียรติบัตรส่งเสริมภาษาสู่สากล เกียรติบัตรฝึกปรือความพร้อมปฐมวัน
เกียรติบัตรก้าวไกลเทคโนโลยี

เกียรติบัตรคุณธรรมและความโปร่งไส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์

เหรียญทอง เพชรเสมายะลา1
ประเภทรองผู้อำนาวยการ
เหรียญทอง เพชรเสมายะลา1
ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
 
ชนะเลิศเหรียญทอง เพชรเสมายะลา1
ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)