การผลิตรูปเรขาคณิตสามมิติจากขยะ

บรรณานุกรม
แผ่นพับโครงงานคณิตศาสตร์
ภาคผนวก
การผลิตรูปเรขาคณิตสามมิติจากขยะ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3วิธีดำเนินการ

บทที่ 5 สุรุปและอภิปรายผลการดำเนินการ

โดย... 
                               เด็กชายมูฮำหมัดฟริกรี   แวจิ
                               เด็กหญิงทิชา     บุญเรืองรอง
                               เด็กหญิงกรรณิกา     พุทธิลักษมี

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต 1
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้    ปี  พ.ศ.  2554
ครั้งที่  61     จังหวัดชุมพร