ครูจุรีพร  แก้วบุญ
หัวหน้าสายชั้น
ประจำชั้น ป.5/6

สอนวิชา: คณิตศาตร์
กิจกรรม : ยุวกาชาด
ชุมนุม :

โทร.0872909434 -0864982399
E-Mail:

ครู...............
รองหัวหน้าสายชั้น
ประจำชั้น ป.5/1

สอน: ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม : ลูกเสือ
ชุมนุม :

โทร.
E-Mail:

ครูสุจิน หลวงคง
ประจำชั้น ป.5/8

ผ่าย บุคลากร
สอนวิชา ภาษาไทย
กิจกรรม : ยุวกาชาด
ชุมนุม :

โทร.0850805818
E-Mail:

ครูโสพิศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ประจำชั้น ป.5/3


สอนวิชาการงานอาชีพ
กิจกรรม : ยุวกาชาด
ชุมนุม :

โทร.0817380793
E-Mail:
qa aa

ครูจิตรดาวรรณ์ ประดับเพชรรัตน์
ประจำชั้น ป.5/3

การเงินสายชั้น ป.5
สอนภาษาไทย
กิจกรรม : ยุวกาชาด
ชุมนุม :

โทร.0866988992
E-Mail:

ครู
ประจำชั้น ป.5/2


สอนวิชา : สังคมศึกษา-ประวัติศาตร์
กิจกรรม : ลูกเสือ
ชุมนุม :

โทร.0899776806
E-Mail:

qa qa

ครูวีระชัย   ศิลานนท์
ประจำชั้น ป.5/7

ฝ่ายอาคารสถานที่
สอนวิชา:สุขศึกษา-พละศึกษา
กิจกรรม : ลูกเสือ
ชุมนุม : คอมพิวเตอร์
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียน
โทร.0879681505
E-Mail: silanont@hotmail.com
เนื้อหาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูกิฟละห์ มาโซ
ประจำชั้น ป.5/7

สอนวิชา: วิทยาศาสตร์-สุขศึกษา
กิจกรรม : ยุวกาชาด
ชุมนุม : วิทยาศาตร์

โทร.0819632988
E-Mail: kifnee.m@hotmail.com

qa qa

ครูสมฤทัย  สุจจิต
ประจำชั้น ป.5/6

ฝ่ายอนามัย
สอนวิชา: ภาษาไทย
กิจกรรม : ยุวกาชาด
ชุมนุม :

โทร.0895689143
E-Mail:somruthai_cat@hotmail.com

ครูสมฤดี  ทองคุปต์
ประจำชั้น ป.5/2

ฝ่ายวิชาการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์
กิจกรรม : ลูกเสือ
ชุมนุม : คณิตศาสตร์

โทร.089-6599-709
E-Mail: tsomrudee@hotmail.com
วิชา คณิตศาตร์
DownLoad แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาจำนวนนับ

qa qa

ครู
ประจำชั้น ป.5/5

ฝ่ายอาคารสถานที่
สอนวิชา: ดนตรี
กิจกรรม : ลูกเสือ
ชุมนุม : ดนตรี

โทร.0892931503
E-Mail:

ครูสัมฤทธิ์  หะยีลาเต๊ะ
ประจำชั้น ป.5/4

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ-ประชาสัมพันธ์
สอนวิชา:เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-สุขศึกษา
กิจกรรม : ลูกเสือ
ชุมนุม : คอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ทโรงเรียน
โทร.0898768727
E-Mail:hsamrit@hotmail.com
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

qa qa

ครูจิรวรรณ นวลละออง
ประจำชั้น ป.5/4

สอนวิชา: ภาษาไทย-สังคม
กิจกรรม : ยุวกาชาด
ชุมนุม :

โทร.08729893561
E-Mail:jane-nee1107@hotmail.com

ครูมุสลีมะฮ์ ดือมอ
ประจำชั้น ป.5/5

สอนวิชา: วิทยาศาสตร์
กิจกรรม : ยุวกาชาด
ชุมนุม :

โทร.0818981466
E-Mail:

qa qa

ครูราตรี  จิตอาภากุล
ประจำชั้น ป.5/1

สอนวิชา: สังคมศึกษา-คณิตศาสตร์
กิจกรรม : ลูกเสือ
ชุมนุม :

โทร.0873939894
E-Mail:

ครูมะนัซรุดดีน ลาเต๊ะ
ประจำชั้น ป.5/8

สอนวิชา: ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม : ลูกเสือ
ชุมนุม :

โทร.0872926328
E-Mail:addeen_eng@hotmail.com

qa qa

ครูสุไฮลา ปายอ
ประจำชั้น พิเศษ

สอนวิชา: ภาษาจีน
กิจกรรม : ลูกเสือ
ชุมนุม :

โทร.0873475868
E-Mail:hahn_laila@hotmail.com

ครูเพ็ญศรึ ว่องภาณุสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ที่ปรึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โทร.0862996741
E-Mail:
qa qa
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1