-:-:-: ผู้บริหารสถานศึกษา :-:-:-
ว่าที่ร้อยตรีอับดุลรอแม  การีอูมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์